Φυτοθεραπεία: Ευρετήριο W

Willow (Ιτιά)

Witch Hazel (Αμαμηλίδα)